Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς

Email:
info@nipiogeo.gr
Τηλέφωνο:
210-8010438
Μπορείτε να επισκεφτείτε το profile: Παράδειγμα Συνδρομητή Silver και το προσωπικό του blog: Ιστολόγιο Tasos

 
Οι αιτήσεις εγγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς θα υποβάλλονται στον Α΄ Παιδικό σταθμό (Εθνικής Αντιστάσεως 113) από 20/5 έως και 25/6.
Οι αιτήσεις εγγραφών για τους Παιδικούς Σταθμούς θα υποβάλλονται στον Α΄ Παιδικό σταθμό (Εθνικής Αντιστάσεως 113) από 20/5 έως και 25/6.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίζεται η Δευτέρα 25 Ιουνίου και ώρα 14:00.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αίτηση στους Παιδικούς Σταθμούς είναι:
1. το παιδί να έχει κλείσει τα 2,5 χρόνια μέχρι την 1η Σεπτέμβρη και να έχει βγάλει την πάνα.
2. να εργάζονται και οι 2 γονείς
3. η οικογένεια να είναι μόνιμοι κάτοικοι Βριλησσίων
Τέλος οι μητέρες μπορούν να παρακολουθούν το site www.eetaa.gr για τη δημοσίευση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για μητέρες προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" για το έτος 2012-2013.
Οι εγκριθείσες αιτήσεις του παραπάνω προγράμματος απαλλάσσονται από οποιοδήποτε οικονομικό βάρος προς το Σταθμό.
Συνημμένα θα βρείτε και τα απαραίτητα έντυπα. Να σημειώσουμε ότι οι οικογένειες που την τρέχουσα χρονιά εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και θέλουν να επανεγγραφεί το παιδί τους, θα χρειαστεί να ακολουθήσουν τη διαδικασία ΕΓΓΡΑΦΗΣ και όχι επανεγγραφής.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι αιτήσεις για την εγγραφή και την επανεγγραφή των παιδιών για τη σχολική χρονιά 2012 – 2013 θα υποβάλλονται στα γραφεία του Α΄ Παιδικού Σταθμού ( Εθνικής Αντιστάσεως 113, τηλ. : 2108103485 ). Επανεγγραφές από 20 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου 2012.
Εγγραφές από 1 Ιουνίου έως 25 Ιουνίου 2012. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ Για την εγγραφή των παιδιών στο Ν.Π.Δ.Δ. “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ” απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Βεβαίωση εργοδότη του τελευταίου μήνα, ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και πρόσφατη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή πρόσφατη απόδειξη πληρωμής εισφορών του ασφαλιστικού ταμείου (για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα).
4. Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.
6. Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας στο όνομα των γονέων. Όταν πρόκειται για ενοικιαζόμενη κατοικία μαζί με το λογαριασμό θα προσκομίζεται και το ενοικιαστήριο συμβόλαιο.
7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.