ΦΕΚ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΘΕΜΑ: ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο παρέχει ένα πλήρες, ποιοτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα με σκοπό τη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων, την προετοιμασία τους για το Δημοτικό Σχολείο και τη δημιουργία ενός αξιακού συστήματος συμπεριφοράς, σύμφωνα με το οποίο το νήπιο θα ζει και θα εκφράζεται.
Η ομαλή λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος επιτυγχάνεται με τη στενή συνεργασία όλων των στελεχών της εκπαίδευσης, καθώς και των στελεχών με τους/τις Νηπιαγωγούς.

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

• Ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188/23-9-1997, τ. Α΄): Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
• Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007, (ΦΕΚ1420/8-8-2007, τ.Β΄), Υπουργική Απόφαση: Ωρολόγιο πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
• Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006, (ΦΕΚ 1507/13-10-2006, τ.Β΄), ΚΥΑ: «Αριθμός νηπίων ανά τμήμα στα Νηπιαγωγεία»
• Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340/16-10-2002, τ.Β΄), Υπουργική Απόφαση: «Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ και τον Συλλόγων Διδασκόντων»
• Π.Δ. 200/ΦΕΚ 161/13-7-1998: Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
• Ν. 3518, άρθρο 73, (ΦΕΚ 272/21-12-06): Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Β. Εγγραφές νηπίων

Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο, όσων νηπίων συμπληρώνουν στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία 5 ετών, είναι υποχρεωτική (Ν. 3518/06, ΦΕΚ 272/06 τ. Α΄) .
Η λειτουργία των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων εξετάζεται σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής και λαμβάνεται μέριμνα, με την εποπτεία του Προϊσταμένου Γραφείου και του Δ/ντή Εκπ/σης, ώστε να εξασφαλίζεται η φοίτηση όλων των νηπίων σε αυτά.
Η/ο Προϊσταμένη/ος του Νηπιαγωγείου δέχεται όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων για φοίτηση νηπίων στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση υπεράριθμων τμημάτων οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων συνεργάζονται με τους Προϊσταμένους των Γραφείων Π.Ε., οι οποίοι επιλαμβάνονται των παραπάνω περιπτώσεων με στόχο να ικανοποιήσουν τη φοίτηση όλων των νηπίων στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διευκόλυνση φοίτησης ορισμένων παιδιών σε όμορο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. Εάν δεν βρεθεί λύση ενημερώνεται εγγράφως ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει την ενδεδειγμένη λύση
Τα νήπια πρώτης ηλικίας εγγράφονται κατά απόλυτη προτεραιότητα. Όταν ικανοποιηθούν οι εγγραφές όλων των νηπίων πρώτης ηλικίας και παραμένουν ακόμη κενές θέσεις, αυτές συμπληρώνονται από νήπια δεύτερης ηλικίας και αν οι αιτήσεις είναι πολλές γίνεται κλήρωση (ΠΔ 200/98).

Γ. Λειτουργία Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

α. Ο ελάχιστος αριθμός νηπίων για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 7 μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, Ολοήμερα Νηπιαγωγεία απομακρυσμένων περιοχών της χώρας ή όταν ιδιαίτεροι λόγοι το επιβάλλουν), με εισήγηση του/της οικείου Σχολικού Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής και του Διευθυντή Εκπαίδευσης ο ελάχιστος αριθμός των νηπίων για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος μπορεί να ορίζεται διαφορετικά.

β. Κανένα Ολοήμερο Νηπιαγωγείο δε θα αναστείλει τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν λειτούργησαν, ενώ είχαν οριστεί ως Ολοήμερα τα προηγούμενα έτη) μη εξαιρουμένων και αυτών στα οποία δεν κατατέθηκαν σχετικές δηλώσεις γονέων, αφού με την φροντίδα και την έγκριση των Προϊστάμενων αρχών είναι δυνατόν να φιλοξενήσουν νήπια όμορων πληθωρικών Ολοήμερων Νηπιαγωγείων. Επομένως, καμιά πρόταση για αναστολή λειτουργίας δεν λαμβάνεται σε επίπεδο Γραφείου Εκπαίδευσης.

γ. Σε περιπτώσεις που είναι αδύνατη η λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, μπορεί αυτή να ανασταλεί για ένα έτος, με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π.Ε και Δ.Ε., ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Σχολικού Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής και του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

δ. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. μέχρι 12-10-2008 προς ενημέρωση, πίνακα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων, τα οποία με απόφασή τους δεν θα λειτουργήσουν ως Ολοήμερα και στον οποίο να φαίνεται ο λόγος αναστολής του προγράμματος.

ε. Αν σε ένα Ολοήμερο Νηπιαγωγείο λειτουργεί εκτός του Ολοήμερου τμήματος και τμήμα του κλασικού προγράμματος, τότε επισημαίνεται πως κάθε τμήμα λειτουργεί ως προς το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και το ωράριο ανεξάρτητα από το άλλο. Η αποχώρηση των νηπίων γίνεται για κάθε τμήμα όπως ορίζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμά του. Όπου δε λειτουργεί Κλασικό Νηπιαγωγείο στην περιοχή ή υπάρχει μικρός αριθμός μαθητών σ΄ αυτό ή στην περίπτωση που εκτός του Ολοήμερου τμήματος σε ένα Ολοήμερο Νηπιαγωγείο λειτουργεί και τμήμα του κλασικού προγράμματος στο οποίο υπάρχουν περισσότερα των 25 νηπίων, τότε με κοινή πρόταση του Σχολικού Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής και του Διευθυντή Εκπαίδευσης, και με την προϋπόθεση ύπαρξης κενών θέσεων στο Ολοήμερο Τμήμα, μπορεί να φοιτούν σ΄ αυτό και νήπια που δεν έχουν εγγραφεί στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Μετά τη λήξη του Πρωινού Προγράμματος παραμένουν στο Νηπιαγωγείο τα νήπια που έχουν εγγραφεί στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
στ. Οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του αριθμού των μαθητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ενημερώνουν με έγγραφό τους το Σχολικό Σύμβουλο, το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου.
Στην περίπτωση συνεχούς απουσίας των μαθητών ενός Ολοήμερου Τμήματος, η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου ενημερώνει εκ νέου τους γονείς για την υποχρεωτικότητα φοίτησης στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Εάν και μετά αυτή την ενημέρωση συνεχίζονται οι απουσίες του μαθητή, ενημερώνει εγγράφως τους γονείς του μαθητή και τους ζητά τη συμπλήρωση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης για μη συμμετοχή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Μετά από αυτή τη διαδικασία η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου μπορεί να διαγράψει ένα μαθητή και να ενημερώσει το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου .
Δ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
Χωρίς πρωινή Ζώνη (08.00-16.00). Με πρωινή Ζώνη (7.00-16.00)

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ορίζεται με τη με αριθμ. Φ. 32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΕΚ 1420/ 8.8.2007 τ.Β΄ ) Υπουργική Απόφαση.

7:00- 8:00
Πρωινή – Προαιρετική Ζώνη
(για τη λειτουργία της απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 5 νηπίων πρώτης νηπιακής ηλικίας)

8:00 – 8:15

8:00- 9:00
Προσέλευση νηπίων
Αυθόρμητες Δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Προσευχή

9:00 – 9:30
Συζήτηση, Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

9:30 – 10:30
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

10:30 -11:15
Πρόγευμα – Διάλειμμα

11:15 -12:00
Αυθόρμητες Δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Παιδαγωγικά Παιχνίδια

12:00 – 12:30
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

12:30- 13:00
Διάλειμμα

13:00- 13:45
Προετοιμασία γεύματος - Γεύμα

13:45- 14:30
Χαλάρωση – Ύπνος

14:30- 15:15
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

15:15- 15:45
Συζήτηση
Αξιολόγηση των Ημερήσιων Δραστηριοτήτων
Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας
Προετοιμασία για αποχώρηση

15:45 -16:00
Αποχώρηση των νηπίων
α. Ολοήμερο Νηπιαγωγείο : Ο διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 1η νηπιαγωγός ορίζεται από τις 08.00 έως τις 12.00, ενώ της 2ης νηπιαγωγού από τις 11.45 έως τις 15.45. Ο χρόνος που διατίθεται για τη συνεργασία των δύο νηπιαγωγών ορίζεται από τις 11.45 έως τις 12.00.

β. Ολοήμερο Νηπιαγωγείο με λειτουργία Πρωινής Ζώνης : Η προσέλευση των νηπίων στην Πρωινή Ζώνη ξεκινά από τις 7.00 και ολοκληρώνεται στις 7.30. Ο διδακτικός χρόνος που καλύπτει η 1η νηπιαγωγός ορίζεται από τις 07.00 έως τις 11.30, ενώ της 2ης νηπιαγωγού από τις 11.15 έως τις 15.45. Ο χρόνος που διατίθεται για τη συνεργασία των δύο νηπιαγωγών ορίζεται από τις 11.15 έως τις 11.30.

γ. Για τη λειτουργία της Πρωινής-Προαιρετικής ζώνης στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 5 νηπίων πρώτης νηπιακής ηλικίας λαμβανομένου πάντοτε υπόψη και του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού.

δ. Η αποχώρηση των νηπίων-προνηπίων γίνεται με ευθύνη της Νηπιαγωγού από 15:45 – 16:00 και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ΠΔ 200/98, άρθρα 7 και 11.
ε. Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ( Π.Υ.Σ.Π.Ε.) είναι δυνατό να τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, αναλόγως των τοπικών συνθηκών, χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά του.
Αλλαγές στο ωράριο και τροποποίηση του διδακτικού χρόνου μπορεί να γίνει λόγω εκτάκτων καταστάσεων για συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ή του οικείου Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε).

Ε. Εκπαιδευτικό προσωπικό

Κάθε τμήμα Ολοήμερου Προγράμματος στελεχώνεται από δύο νηπιαγωγούς. Η ανάληψη ωραρίου γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι θέσεις των Νηπιαγωγών στα Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευματινό ωράριο, για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα και κατά συνέπεια όλες οι Νηπιαγωγοί έχουν τα ίδια δικαιώματα στην επιλογή προγράμματος και ωραρίου. Σε περίπτωση διαφωνίας για την κατανομή των τμημάτων, οριστική λύση δίνει ο/η Σχολικός Σύμβουλος προσχολικής αγωγής.

ΣΤ. Συνεργασία Νηπιαγωγών και έλεγχος παρουσιών

Για την επιτυχία του προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου είναι απαραίτητη η συνεργασία των δύο Νηπιαγωγών. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται από κοινού σχεδιασμένες δραστηριότητες με συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους, όπως αυτές περιγράφονται στα Προγράμματα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Πρωταρχικό μέλημα είναι η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών και η εφαρμογή των σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων. Οι Νηπιαγωγοί του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου συντάσσουν από κοινού προγραμματισμό δραστηριοτήτων, όπου περιγράφονται το είδος των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσουν, ο τρόπος προσέγγισης τους, τα κοινά σημεία των πρωινών και απογευματινών δραστηριοτήτων, κλπ.. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε Νηπιαγωγείου, με θέμα: «Απολογισμός σχολικού έτους». Κατά τη συνεδρίαση όλοι οι Νηπιαγωγοί του Ολοήμερου Προγράμματος καταθέτουν το δικό τους απολογισμό, όπου αναφέρουν μεταξύ άλλων και θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματός τους, προβλήματα που συνάντησαν, λύσεις που έδωσαν, προγράμματα που εφάρμοσαν, προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης και ό, τι άλλο κρίνουν αναγκαίο. Με βάση τους απολογισμούς όλων των Νηπιαγωγών συντάσσεται ο συνολικός απολογισμός της σχολικής μονάδας και υποβάλλεται από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου στο Σχολικό Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής, ο οποίος τον λαμβάνει υπόψη κατά τη σύνταξη της τελικής έκθεσης-απολογισμού του (Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8-10-02, ΦΕΚ 1340 τ. Β/ΥΑ, άρθρο 13)
Προκειμένου στο ΥΠΕΠΘ να υπάρχει σαφής εικόνα της στελέχωσης και λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων να ενημερώνουν άμεσα το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου για οποιαδήποτε μεταβολή παρουσιάζεται στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Παράλληλα οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων να αποστέλλουν στην αρχή κάθε τριμήνου, στον Προϊστάμενο Γραφείου, ονομαστική κατάσταση των νηπίων που φοιτούν στο Ολοήμερο.

Ζ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στο Σχολικό Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής για θεώρηση. Ο Σχολικός Σύμβουλος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο Νηπιαγωγείο και ένα αποστέλλεται για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενο Γραφείου Π.Ε.
Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, το Ημερήσιο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τις Νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής (Φ 32/190/81670/Γ1/20-7-07, ΦΕΚ 1420/07, τ. Β΄).

Η. Γεύμα ¬– Ξεκούραση

Η ώρα του γεύματος έχει παιδαγωγική αξία. Οι Νηπιαγωγοί αξιοποιώντας τις καθημερινές εμπειρίες και τα διαφορετικά βιώματα των μαθητών τους παροτρύνουν να συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό και στην οργάνωση της διαδικασίας του γεύματος. Ταυτόχρονα συνεργάζονται με τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια του γεύματος, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή του. Η παιδαγωγική αξιοποίηση της ώρας του γεύματος διευρύνει το πεδίο εμπειριών και γνώσεων των παιδιών, δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να κατακτήσουν δεξιότητες, να αναπτύξουν την αυτονομία τους, να επικοινωνήσουν και παράλληλα να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες και να κατακτήσουν αντίστοιχους τρόπους συμπεριφοράς κατά την ώρα του γεύματος. Η Νηπιαγωγός φροντίζει ώστε η αίθουσα που θα πραγματοποιείται το γεύμα να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αυτό το σκοπό ή φροντίζει ώστε να παραδίδεται καθαρή μετά το γεύμα, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας.
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα προβλέπεται χρόνος για την ξεκούραση των νηπίων μετά το γεύμα. Οι νηπιαγωγοί δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες ξεκούρασης και χαλάρωσης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο - «γωνιά ξεκούρασης». Η γωνιά ξεκούρασης δημιουργείται σε κατάλληλο σημείο της αίθουσας και αποτελεί ένα χώρο ευχάριστο και οικείο, στον οποίο τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια.
Η ώρα της χαλάρωσης και της ξεκούρασης έχει παιδαγωγική αξία, καθώς τα παιδιά εσωτερικεύουν κανόνες της κοινωνικής ζωής, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τις ανάγκες των άλλων, μαθαίνουν να αυτοπειθαρχούν και να αναπτύσσουν αίσθημα προσφοράς και αλληλεγγύης.

Θ. Συνεργασία με τους γονείς

Με την έναρξή της Σχολικής Χρονιάς, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι Νηπιαγωγοί καλούν τους γονείς των μαθητών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα και τους ενημερώνουν για τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, το πρόγραμμα και τους στόχους του, τις δραστηριότητες, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, κλπ.
Στις συγκεντρώσεις αυτές μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ι. Θέματα υποδομών

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με τις άλλες νηπιαγωγούς ορίζει την αίθουσα του Νηπιαγωγείου που θα φιλοξενηθεί το τμήμα ή τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος. Όπου κρίνεται απαραίτητο χρησιμοποιούνται και οι χώροι του Κλασικού Τμήματος μετά τη λήξη του Κλασικού Προγράμματος, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο. Στις περιπτώσεις που προκύψουν προβλήματα ενημερώνεται η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής, η οποία επιλαμβάνεται όλων των σχετικών θεμάτων.
Το εποπτικό υλικό που διαθέτουν τα Νηπιαγωγεία αξιοποιείται από το σύνολο του διδακτικού προσωπικού. Συνεπώς, όλοι/ες οι νηπιαγωγοί χρησιμοποιούν το εποπτικό υλικό που υπάρχει, χωρίς να γίνεται διάκριση αν αυτό ανήκει στο Κλασικό ή στο Ολοήμερο Τμήμα.